LSKs uavhengige Supporterklubb

Kanari-Fansen Lillestrøm ble stiftet 03.12.92. Vi støtter LSK og jobber for medlemmenes interesser. 

bli medlem du også

Kanari-Fansens styre 2023:

Tony Johansen
Leder
May-Britt Thoresen
TSM & Medlemskap
Joacim Møller
Talsperson
Silje Benedikte Mjølkalid
Arrangement & sosiale medier
Remy Andre Øyvåg
Tur
Lene Stormyr
TSM, NSA-Billetter

Æresmedlemmer

Dennis Schiller

LSK fra 1987-1996

Tom Gulbrandsen

LSK fra 1988-1997

Ståle Solbakken

LSK fra 1994-1997

Peter Werni

LSK fra 1995-2005

Per Magne Misund

LSK fra 1996-2006

Torgeir Bjarmann

LSK fra 1988-2003

Arild Sundgot

LSK fra 1997-2011

Espen Søgård

LSK fra 1999-2012

Per Mathisen

LSK 1999-2013

Vedtekter

 

Vedtatt på årsmøtet 11.2.2020. Sist endret på årsmøtet 11.2.2020. 


Supporterklubbens navn er Kanari-Fansen Lillestrøm. Kanari-Fansen Lillestrøm forkortes KFL. KFL ble stiftet 3. desember 1992.

Kanari-Fansen Lillestrøm sitt formål er å støtte Lillestrøm Sportsklubb og aktivt jobbe for medlemmenes interesser. Kanari-Fansen Lillestrøm er en uavhengig, ideell, åpen og inkluderende supporterklubb.Kanari-Fansen Lillestrøm er partipolitisk nøytral.Kanari-Fansen Lillestrøm tar avstand fra alle fordommer basert på hudfarge, nasjonalitet, livssyn, kjønn eller legning.
Kanari-Fansen Lillestrøm aksepterer ikke fotballrelatert vold.


§ 3-1Kanari-Fansen Lillestrøm har fire (4) organisasjonsledd
○ Årsmøtet.
○ Styret.
○ Valgkomiteen.
○ Kontroll- og revisjonskomiteen.
§ 3-2 Årsmøtet er det høyeste organet i Kanari-Fansen Lillestrøm. Mellom årsmøter
er styret organisasjonens høyeste organ.


§ 4-1 Medlemskap i Kanari-Fansen Lillestrøm er personbasert enten gjennom individuelt medlemskap eller gjennom familiemedlemskap. Familiemedlemskap kan gis til personer bosatt med samme bostedsadresse, samt egne barn med annen bostedsadresse.
§ 4-2 Årsmøtet fastsetter kontingent for medlemskap.
§ 4-3 Medlemmer forplikter seg til å følge Kanari-Fansen Lillestrøm sine
grunndokumenter.
§ 4-4 Styret kan med 2/3 flertall innvilge æresmedlemskap til personer som over lengre tid har vist stort engasjement for Lillestrøm Sportsklubb og Kanari-Fansen Lillestrøm. Årsmøtet kan frata æresmedlemmer statusen ved 2/3 flertall. Spillere kan først tildeles æresmedlemskap etter endt karriere.
§ 4-5 Medlemmer av Kanari-Fansen Lillestrøm har rett på medlemsfordelene som er gitt til en hver tid. Ved knapphet vil dato for innbetalt medlemskap i inneværende sesong være avgjørende.


§ 5-1 Styret kan med 2/3 flertall utestenge/ekskludere medlemmer for brudd på Kanari-Fansen Lillestrøm sine grunndokumenter.
§ 5-2 Innstilling til utestengelse/eksklusjon skal gis skriftlig fra styret til medlemmet. Medlemmet skal gis mulighet for skriftlig tilsvar og talerett under behandlingen i styret.
§ 5-3 Alle utestengelser kan påklages til årsmøtet som fatter endelig vedtak.

 


§ 6-1 Grunndokumentene skal være tilgjengelige og er bindende for alle
organisasjonsledd og medlemmer av Kanari-Fansen Lillestrøm.
§ 6-2 Vedtektene behandles på årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall for å endre
vedtektene.
§ 6-3 Turreglementet vedtas av styret.
§ 6-4 Handlingsplanen vedtas av årsmøtet.
§ 6-5 Manifestet revideres av årsmøtet.

 


§ 7-1 Årsmøtet skal avholdes innen 15. februar.
§ 7-2 Innkallingen skal sendes ut minst fem (5) uker før årsmøtet avholdes.
§ 7-3 Frist for innkomne forslag er tre (3) uker før årsmøtet avholdes.
§ 7-4 Årsmøtepapirene skal være tilgjengelig for medlemmene senest én (1) uke før årsmøtet avholdes.
§ 7-5 Årsmøtepapirene skal inneholde:
○ Årsberetning.
○ Regnskap.
○ Kontroll- og revisjonskomiteens beretning.
○ Innkomne forslag.
○ Handlingsplan.
○ Budsjett.
○ Mandat for Kontroll- og revisjonskomiteen.
○ Mandat for valgkomiteen.
○ Innstilling til valg.

§ 7-6 Kun medlemmer med gyldig medlemskap både i sesongen som er avsluttet og kalenderåret årsmøtet avholdes har stemmerett på årsmøtet.
§ 7-7 Stemmegivning ved fullmakt er ikke tillatt.

 


○ Godkjenning av frammøtte, innkallelse og saksliste.
○ Konstituering (valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to årsmøtedeltagere til å
undertegne protokollen).
○ Årsberetning.
○ Regnskap.
○ Kontroll- og revisjonskomiteens beretning.
○ Innkomne forslag.
○ Handlingsplan.
○ Budsjett.
○ Mandat for Kontroll- og revisjonskomiteen.
○ Mandat for valgkomiteen.
○ Valg.

Kun medlemmer er valgbare til verv i KFL. Valgperioden er ett (1) år. Valgkomiteen innstiller
til alle verv unntatt valgkomité som styret innstiller.
Styret:
○ Leder.
○ Kasserer.
○ Fem–syv styremedlemmer.
To–tre medlemmer til valgkomité
To–tre medlemmer til kontroll- og revisjonskomité

 


Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret vedtar dette, eller når 100 medlemmer ber om
dette skriftlig. Ekstraordinært årsmøte innkalles med tre (3) ukers varsel og skal kun
behandle de(n) aktuelle saken(e).


§ 10-1 Styremøter avholdes ved behov, og skal referatføres med saksnummer.
§ 10-2 Leder har styrets bindende signatur.
§ 10-3 Styret kan opprette arbeidsgrupper og ressursgrupper som kan bistå styret i
arbeidet knyttet til drift av organisasjonen. Gruppene kan ikke påta seg økonomiske
forpliktelser uten styrets godkjennelse.
§ 10-4 Styremedlemmer avsettes ved 2/3 flertall av styret.
§ 10-5 Styret er vedtaksdyktig når minimum 2/3 av styrets medlemmer er tilstede
§ 10-6 Styret avholder årsmøtet innenfor de frister som er gitt av vedtektene.
§ 10-7 Styret forplikter seg til å behandle alle saker som fremmes av medlemmene.
§ 10-8 Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. I leders fravær delegeres dobbeltstemmen til nestleder.

 

Oppløsning av Kanari-Fansen Lillestrøm skjer ved 2/3 flertall på to (2) påfølgende årsmøter med minst tre (3) måneders mellomrom. Ved oppløsning tilfaller Kanari-Fansen Lillestrøm sine aktiva breddeavdelingen i Lillestrøm Sportsklubb.

Handlingsplan

Tur

Vi skal sette opp transport til alle bortekamper der det er hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig.

Vi skal legge til rette for flest mulig reisende på våre bortekamper og arrangere billettsalg i forkant der arrangør gir oss mulighet.

Vi skal fortsette med konseptet rolig- og partybuss, der det er grunnlag for det. Vi skal jobbe med å få flere turer sponset.

Vi skal ha «Årets tur».

Vi skal gjennomføre minst en bortetur for familier, med egen familiebuss.

Tribuneliv

Vi skal fortsette utviklingen av tribunelivet både på hjemme- og bortebane.

Vi skal ha et Kanarifelt som er et tilbud for ulike typer supportere som har det til felles at de er stående, aktive supportere. Vi skal også legge til rette for personer som har særskilte behov.

Vi skal fortsatt ha en tribunegruppe, som skal jobbe fram gode tiltak for å utvikle tribunelivet.

Vi skal legge til rette for videre utvikling av FuglaTifo.

Vi skal fortsette jobben for legalisering av pyroteknikk, med særlig fokus på stemningsfyring, samt jobbe for sikker bruk og kompetanseheving.

Medlemsoppfølging

Vi skal fortsette arbeidet med god oppfølging av våre medlemmer.

Vi skal ha gode medlemsfordeler.

Vi skal gi ut minst en utgave av fanzina Humbug & Kanari.

Vi skal jobbe for å ha gode arrangementer i forbindelse med våre kamper.

Vi skal øke antallet medlemmer i Kanari-Fansen.

Styret skal jobbe for å arrangere to informasjonsmøter i samarbeid med LSK.

Vi skal være aktive og synlige på relevante sosiale medier.