1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Mottaker er Kanari-Fansen Lillestrøms tifogruppe Fuglatifo, og betegnes i det følgende som mottaker. Giveren er den forbrukeren som foretar donasjonen, og betegnes i det følgende som giver.

3. Pris
Den oppgitte kostnaden for donasjonen er den totale prisen giveren skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som mottaker før kjøpet ikke har informert om, skal giveren ikke bære.

5. Betalingen
Mottaker får donasjonen fra det tidspunkt den blir sendt fra giveren. Betaling kan gjennomføres med Vipps eller kredittkort.

Dersom giveren bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan giver reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

8. Angrerett
Giver kan angre donasjonen av varen i henhold til angrerettloven.

Giver må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Giver har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

9. Donasjonene:

  • Ved å delta i vårt gjentakende donasjonsprogram, gir du tillatelse til at det angitte donasjonsbeløpet trekkes automatisk fra din valgte betalingsmetode på den angitte tidsintervallet (månedlig, kvartalsvis, årlig, etc.).
  • Donasjonsbeløpet kan  avsluttes av deg når som helst ved å logge inn på din kfl.no-konto eller ved å kontakte vår kundestøtte.

10. Betalingsinformasjon:

  • Ved å oppgi betalingsinformasjon samtykker du i å gi nøyaktig, gyldig og fullstendig informasjon om betalingsmetoden.
  • Du samtykker i å oppdatere betalingsinformasjonen din umiddelbart ved endringer, slik at vi kan fullføre dine donasjoner uten avbrudd.

11. Endringer og avbrytelser:

  • Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene for gjentakende donasjonsprogrammet når som helst etter eget skjønn. Enhver endring vil tre i kraft umiddelbart etter publisering på våre nettsider.
  • Vi forbeholder oss også retten til å avslutte gjentakende donasjonsprogrammet med varsel til deg. Ved avslutning vil eventuelle fremtidige donasjoner bli kansellert, men allerede gjorte donasjoner vil ikke refunderes.

12. Refusjonspolitikk:

  • Donasjoner til kfl.no anses som frivillige bidrag og er ikke-refunderbare.
  • I tilfelle av feil eller uautoriserte transaksjoner, vennligst kontakt vår kundestøtte umiddelbart for assistanse.

13. Ansvarsfraskrivelse:

  • Vi fraskriver oss ethvert ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av din deltakelse i vårt gjentakende donasjonsprogram, med mindre slikt tap eller skade skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.

Ved å delta i vårt gjentakende donasjonsprogram, erkjenner og aksepterer du disse Vilkårene. Vi setter pris på din støtte og forplikter oss til å bruke dine donasjoner til å fremme vårt formål på en ansvarlig måte.

13. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

 

 

14. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.